Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα Μαθητεία - Πρόσκληση για αποφοίτους

Καλούνται οι απόφοιτοι (α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ, (β) Επαγγελματικών Σχολών - ΕΠΑΣ και (γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων - ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και να επιλέξουν από μία (01) έως και τέσσερις (04) θέσεις μαθητείας από τις προσφερόμενες στο Πληροφοριακό Σύστημα (οι οποίες δηλώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 11559/18.12.2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την υπ’ αρ. πρωτ. 673/18.01.2013 όμοια Απόφαση Παράτασης της παραπάνω προθεσμίας).
Διακαίωμα συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έχουν οι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 (και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις).
Δείτε την ΚΥΑ, την πρόσκληση, τις λεπτομέρειες του προγράμματος και τις σχετικές διευκρινήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου