Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Έναρξη Γ' κύκλου μαθητείας αποφοίτων

Οι υπότροφοι του Γ' κύκλου Μαθητείας, σύμφωνα με την 6594/04.07.2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , καλούνται να εμφανισθούν στις Επιχειρήσεις εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, δηλ. από 07/07/2014 έως και 09/07/2014 προκειμένου να ξεκινήσει η Μαθητεία.
Για την έναρξη των Μαθητειών απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες από τις Επιχειρήσεις:
  1. Δήλωση Έναρξης Μαθητείας από την Επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος. Πρόκειται για δήλωση της ημερομηνίας της πρώτης ημέρας παρουσίας του υποτρόφου στην Επιχείρηση.
  2. Υπογραφή του Συμφωνητικού Μαθητείας μεταξύ της Επιχείρησης και του Υποτρόφου (σε τρία (3) πρωτότυπα), με ημερομηνία έναρξης Μαθητείας την πρώτη ημέρα παρουσίας του υποτρόφου στην Επιχείρηση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Συμφωνητικό Μαθητείας υπογράφεται μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αναφέρονται οι υπότροφοι των Μαθητειών και οι Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν αντιστοιχηθεί για να πραγματοποιήσουν τις Μαθητείες τους.
Για να κατεβάσετε το κείμενο του Συμφωνητικού Μαθητείας πατήστε εδώ.

Το ένα από τα τρία Πρωτότυπα Συμφωνητικά Μαθητείας οι Επιχειρήσεις το αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην παρακάτω διεύθυνση, εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών (ημερομηνία ταχυδρομείου) από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
Μονάδα Β3
Γραφείο 1039
Για το «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας»
Αν. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6564/12.06.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Προγράμματος (ΦΕΚ 1844/Β’/13.06.2012) καταβάλλεται στους μαθητευομένους υποτροφία ύψους 300 € για κάθε μήνα Μαθητείας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4072/2012 (παράγραφος 7) και την υπ’ αριθ. 7350/14.06.2013 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ., καλύπτεται στο ΙΚΑ η ασφάλιση των μαθητευομένων έναντι ατυχήματος (1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ). Τα ποσά αυτά βαρύνουν τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» και καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως εκ τούτου οι Επιχειρήσεις δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι μαθητευόμενοι απόφοιτοι μετά την υπογραφή των Συμφωνητικών Μαθητείας με τις Επιχειρήσεις, οφείλουν να ενημερώνουν το ΙΚΑ για την έναρξη Μαθητείας και να απογράφονται σ’ αυτό αιτούμενοι Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (όσοι δεν είναι ήδη απογραμμένοι και δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου), προσκομίζοντας σε κάποιο Υποκατάστημά του το Συμφωνητικό Μαθητείας και φωτοαντίγραφα: 1. Δελτίου Ταυτότητας, 2. Αποδεικτικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και 3. Αποδεικτικού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Η έκδοση Αριθμού Μητρώου μαθητευομένων από το ΙΚΑ, θα πραγματοποιείται στα παρακάτω στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘ
ΑΦΜ: 090051291
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ: 9309471185
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ: ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (064)

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας και της ασφαλιστικής εισφοράς στο ΙΚΑ από την Υπηρεσία μας, είναι η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ από τους μαθητευόμενους, στα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος (www.mathiteia4u.gov.gr).
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210 344 3814 από 09:30 έως 15:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου